About Me

My photo
Law Office of Aycan Iskent is a boutique law practice that prides itself on providing the highest quality of legal service in the pursuit of its clients’ best interests. Practice provides comprehensive legal services encompassing numerous disciplines, including immigration law, and business transactions and international law. Her immigration practice areas include immigration-related corporate policy formulation, especially for entrepreneurs and start-ups; permanent residence and citizenship; visas for executives, managers, scientists, scholars, investors, professionals, students and visitors; PERM labor certifications; employment-based immigrant visa petitions; global visas and consular practice; and asylum. She has successfully assisted many businesses and entrepreneurs, investors, and technology professionals on best practices and strategies to secure employment-based immigration benefits, while maintaining compliance with immigration legal requirements. Email info@ekenerlaw.com to schedule your consultation.

Thursday, August 2, 2012

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kurulacak Şirketin Tüzel Kişiliğini Belirlemek


Genellikle U.S. Şirketler Hukukunda bir ticari şirket aşağıdaki dört alternatiften biri altında kurulur ve işletilir. Bu alternatifler şunlardır;
  1. Sole Proprietorship ( Bu tüzel kişilik sadece ticari işletmenin tek sahibi olduğu durumlarda kullanılabilir.
  2. General and Limited Partnerships (Ortaklıklar)
  3. Limited Liability Companies (LLCs)
  4. Corporations
Yeni kurulan bir ticari işletmenin tüzel kişiliğinin belirlenmesinde değişik tüzel kişilik türlerinin birbiriyle karşılaştırılması ve bu şekilde yapılacak ticari faaliyetin ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak tüzel kişiliğin bulunması gereklidir. Zira, her tüzel kişilik kendine özgü avantajlar ve dezavantajlar getirmektedir.

Doğru tüzel kişiliğin seçilmesi tek başına ticari işletmenin başarılı olmasını sağlamasa bile, yanlış tüzel kişilğin seçilmesi ticari faaliyeti başarızlığa sürekleyecektir. Bu sebeble, bu seçim yapılırken çok dikkatli olunmalıdır.

Yukarıda belirtilen tüzel kişilik türlerinden ‘Limited Liability Company (LLC)’ veya ‘S Corporation’ küçük ve orta ölçekli ticari işletmelerce genellikle tercih edilmektir. Çünkü aşağıda detaylı şekilde belirtildiği gibi, her iki tüzel kişilik ticari işleme sahiblerinin kişisel sorumluluğunu sınırlayarak, çifte vergilendirmeyi ortadan kaldırır.

Sınırlı Sorumluluk: Ticari işletme sahiblerinin kişisel sorumluluğun olması demek, bu kişilerin ticari işletmenin borç ve yükümlülüklerinden dolayı kendi kişisel malvarlıklarıyla sorumlu olmaları anlamına gelir. U.S. Şirketler Hukukunda işletme sahipleri ‘Partnership’ tüzel kişiliği altında kişisel olarak işletmenin borç ve yükümlülüklerinden üçüncü kişilere karşı şahsi malvarlıklarıyla sorumludurlar. Kişisel sorumluluğun sınırlandırılması ise, ticari işletmenin kendine ait, ticari işletme sahiplerinden bağımsız bir kişiliğe haiz olması anlamına gelir. Bu durumda ticari işletme sahipleri, işletmenin borç ve yükümlülüklerinden üçüncü kişilere karşı şahsi malvarlıklarıyla sorumlu olmazlar. Bu kişilerin sorumluluğu sadece ödemeyi tahhüt edip henüz ödemedikleri kapitale (anapara) katılım payı ile sınırlıdır.

Çifte Vergilendirme: Çifte vergilendirme ise, ticari işletmenin kazancının vergilendirilmesi ve vergilendirilmiş kazançtan ticari işletme sahiplerin aldığı maaş veya bedellerin, yeniden vergilendirilmesi anlamına gelir. Bu durum U.S. Şirketler Kanunu’da aşağıda detayları belirtilen her iki tüzel kişilik için ortadan kaldırılmıştır.


Limited Liability Companies (LLCs) ve S Corporation
Alternatiflerine Yakından Bakış

Limited Liability Companies (LLCs)

LLC şirket sahiplerine yönetime katılma hakkından feraget etmeksizin, sınırlı sorumluluk imkanı sağlar. LLC şirket sahipinin sorumluluğu genellikle taahhüt etmiş olduğu ancak henüz ödemediği ana para borcuyla sınırlıdır. LLC’nin şirket sahiplerinde bağımsız bir tüzel kişiliği olup, hak ve yükümlülükleri kendi bünyesinde bulundurur.

LLC kurulması için şirketin nasıl yürütüleceğini düzenleyen ‘Operating Agreement’ veya ‘Regulations’ belgelerinin düzenlenmesinde fayda vardır. LLC şirket sahiplerine tanınan haklar, yükümlülükler, ayrıcalıklar ve tercihler LLC’nin Operating Agreement’ında belirtilir.

Şirket sahipleri ‘Member’ olarak anılırlar. Şirket sahipleri yönetim üzerindeki tüm yetkiyi kendilerinde tutabilicekleri gibi, yöntecilere de devredebilirler. Bu yöneticiler ticari işletme adına anlaşmalar yapıp ve hak ve yükümlülük altına girebilirler.

Şirket sahipliğinin el değiştirmesinde ‘general partnership’ kuralları geçerlidir. Bu durumda Operating Agreement’da aksi belirtilmedikce, LLC kanunua uyarınca tüm şirket sahiplerinin oybirliği olmaksızın, şirket sahipliğini yeni devralan kişi, şirketin yönetilmesine katılamaz ve ‘member’ olamaz. Ancak, yeni sahibin kendi hissessi oranında kardan pay alma hakkı vardır.

Şirket sahiplerinden birininin vefaat etmesi, emekliye ayrılması, veya member olamaktan istifa etmesi durumunda ise, LLC’sinin tasfiye edilmesi gerekmektedir.

Vegisel konular açısından LLC, Corporation’lardan çok daha fazla avantajlar taşır. Çünkü LLC’nin vergilendirilmesinde ‘partnership’ kuralları geçerlidir. LLC’lerde çifte vergilendirme olmadığı gibi, şirket sahipleri kar ve zararı diledikleri şekilde paylaşmakta özgürdürler. Ayrıca, LLC şirketinin tasfiyesi anında şirketin kar ve zararı göz önüne alınıp vergilendirme yapılmaz. Sadece şirket sahipleri tasfiye esnasında kendi hisseleri oranında elde ettikleri gelirden dolayı vergilendirilirler.

Buna karşın, LLC’ler Corporationların faydalandığı bazı vergi muaffiyetlerinden yararlanamazlar. Örneğin; LLC şirket sahipleri hayat sigortası ve sağlık katkı payları için verilen muafiyetlerden yararlanamayacakları gibi, emeklilik planlarında bir çok sınırlamaya tabi olacaklardır. LLC şirketi sahipleri ayrıca Corporation sahiplerinden daha yüksek bir vergi oranına tabi tutulacaklardır.

S Corporation 

S Corporation tüzel kişiliği, hisse sahipi kişilerin sayısı, kimler olacağı ve basit bir kapital yapısının kabul edilmek istenip istenmediğine bağlı olarak kurulabilir.

S Corporation şirket sahiplerine sınırlı sorumluluk ayrıcalığı sunarken, çifte vergilendirmeyi de ortadan kaldırır. Böylece, şirket sahipleri sadece kazançları oranın da bir kez vergilendirilirler.

Ticari işletmenin S Corporation altında işletilmesi genellikle aile şirketlerince tercih edilir. Çünkü bu tüzel kişilik türü, aktif şekilde şirket yönetiminde bulunmayan aile üyelerine de şirket kazancından pay verilmesine olanak sağlar.

Eğer ticari işletmenin ilk bir kaç senesinde zarar bekleniyorsa, S Corporation tüzel kişiliği iyi bir seçim olacaktır. Çünkü; şirketin zararı, hisses senedi sahiplerinin diğer gelirlerinden düşülebilektir.

S Corporation’ın dezavantajları arasında, basit bir kapital yapısan sahip olma zorunluluğu, hisse devrinin yapılmasında Internal Revenue Code (U.S. Vegi Kanununda) belirtilen şartların taşınmasının gerekliliği, vergiden muaf tutulacak kalemlerin sınırlı olaması sıralanabilir.

LLC’nin S Corporation ile FarklarıLLC 

Genellikle S Corporation ile karşılaştıtılır; çünkü her ikiside şirket sahiplerine sınırlı sorumluluk ayrıcalığı sağladığı gibi çifte vergilendirmeyi engeller.

Önemle belirtmekte fayda vardır ki, LLC şirketi kurulduktan sonra varlığını devam ettirebilmek için daha az yasal işleme tabidir. Ayrıca, LLC şirket sahiplerine daha esnek hareket etme imkanı sağlar. Örneğin; hissedar sayısı, hisse senedi türü, haksahipliği gibi konularda S Corporationda olan sınırlamalar LLC’de mevcut değildir.

Değerlendirilmesi gereken diğer başka bir husus ise işletmenin şubeleri ve bayilerine ilişkin belirli şartlar karşılanmadıkca, S Corporationların başka bir tüzel kişiliğin %80’den fazla oy hakkını ve/veya hissessini elinde bulunduramazlar. LLC için ise böyle bir sınırlama bulunmamaktadır.

S Corporation, LLC’den farklı olarak, hissedarlar maaş, kar, mahsuplaşma, ve zararı dilekdikleri gibi dağıtamazlar. S Corporation’da eşit olmayan kar dağılımı da mümkün değildir.

Son bir nokta ise, S Corporationlar ‘built-in gains’ ve ‘excessive passive’ durumlarında vergi cezalarına tabidirler. LLC için böyle bir cezai müeyyide yoktur.Bu icerik hukuki gorus verme amacli olmayip, uzman bir hukukcunun gorusu alinmadan hic bir sekilde yasal dayanak teskil etmez.
This content is not intended as legal advice, and cannot be relied upon for any purpose without the services of a qualified professional.


No comments:

Post a Comment